Vid förröjning ska man vara noga med att inte ta bort för få träd. Tar du bort för få träd kommer stammarna växa för tätt, du får klenare virke och sämre lönsamhet. Du riskerar också skador i ditt bestånd och dyrare avverkningskostnader.

Förröjning handlar om att man ska röja bort klena stammar och buskar
Är skogen inte ordentligt röjd som ungskog eller om det har vuxit upp mycket småträd efter en ungskogsröjning behöver du förröja. Många skogsägare väljer att utföra förröjningen själva. Gör man valet att göra detta själv ska man tänka på hur man vill att beståndet ska vara i framtiden. Skog behöver plats för att kunna ge tillväxt.

Röj bort tillräckligt många stammar så att det finns utrymme för de sparade stammarna att utvecklas och växa. Vid förröjning bör allt som är under 7 – 9 cm i brösthöjdsdiameter röjas bort. Ett välröjt bestånd kommer att ge en högre volymtillväxt och en röjd gallring ger ett snabbare genomförande till lägre avverkningskostnad.

Kostsamt och tidskrävande för skördaren

En eftersatt ungskogsröjning eller en dåligt utförd förröjning ger dålig tillväxt men skapar också problem för skördarförare vid förstagallring. Det tar längre tid för skördarföraren att gallra beståndet bland annat på grund av siktproblem. Det blir också svårare att lägga ned de avverkade stammarna då det finns en risk för att de glider på småträd och orsakar ”skavsår” på träd som ska stå kvar.

Bestånd som är dåligt röjda eller oröjda har också en lägre medelstamsvolym, vilket ökar avverkningskostnaden.

Om du är osäker på hur en röjning och/eller förröjning ska utföras optimalt och på bästa sätt kan du alltid kontakta oss för råd och hjälp!