Föryngringsavverkning är en stor och genomgripande åtgärd och grunden för framtidens skog läggs.  Vid föryngringsavverkning är det viktigt att tänka till innan vad som senare ska produceras på den avverkade ytan. En skogsbruksplan hjälper dig att besluta i vilken ordning du ska avverka dina bestånd. När du valt vilket bestånd som ska avverkas är det dags att fundera över hur det nya beståndet ska etableras. 
Föryngringsavverkningen är den åtgärd som ger den största inkomsten för skogsägaren men som samtidigt också har den största påverkan på miljön.

Så skyddas skogsmiljön vid föryngringsavverkning

  • Viktiga träd- och buskzoner skapas vid bäckar, sjöar och myrar.
  • Kulturmiljöer och fornminnen bevaras.
  • Skogsmaskinerna använder riset för att köra på så att marken skonas.
  • Grupper av träd sparas från skörd för att gynna växter, djur, svampar och lavar. Dessa träd kommer även att bli vackra inslag i nästa skog.
  • För naturens bästa sågas träd av och de så kallade högstubbarna lämnas kvar på föryngringsytan. 

 

Vi rekommenderar alltid stubbehandling – läs mer om stubbehandling här