Miljöpolicy

A . Ringströms Skog AB skall som förbrukare av skoglig råvara och med träförädlande industri verka för att
verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.

Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC (PEFC/05-32-7/V1004) och FSC (FSC-C089427) -krav och intentioner, och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olaglig eller av
myndigheter icke auktoriserad avverkning, skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter
kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i
syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning.
Följa ILO:s kärnkonventioner gällande:

 • Barnarbete
 • Tvångsarbete
 • Diskriminering på arbetsplatsen
 • Ansluta sig till facket, och kollektivavtal

  Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön
  minskar.

  Råvaran skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk. (Företagets juridiska
  namn) skall verka för att denna volym ökar.

  Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtagande mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare.
  Personalen skall utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.

A.Ringströms Skog AB är certifierat genom medlemskap i PanCert AB grupp för spårbarhet CoC