Med hjälp av en skogsbruksplan visar den skogsägaren vilka åtgärder som ska utföras och med vilken metod man ska utföra åtgärden.

Skogsbruksplanen visar även när i tiden intäkter och kostnader uppkommer.

I skogsbruksplanen redovisas även det aktuella virkesförrådet på fastigheten.

Idag är de flesta skogsägarna certifierade enligt PEFC™ eller FSC® vilket innebär att man då får en grön skogsbruksplan. I en grön skogsbruksplan anger man en målklass på beståndet och dessa är PG, PF, NS eller NO. Man redovisar även vilken miljöhänsyn skogsägaren avser att ta.

En skogsbruksplan upprättas normalt sett vart 10:e år. Idag finns de moderna program så att man kan göra uppdateringar i planen under dessa 10 år. Skogsbruksplanen uppdateras då med utförda åtgärder och en årlig tillväxtberäkning visar det nuvarande virkesförrådet.

Idag jobbar vi i ett program som heter PC-skog och vid arbetet i fält använder vi oss av GPS. Vi jobbar aktivt med att ha ett bra samarbete och ha en bra dialog med uppdragsgivare/markägare och planläggare.

skogsbruksbild