För många skogsägare är jakten en viktig del i skogsägandet. Det handlar om att hitta en balans mellan skogsproduktion, viltvård och naturhänsyn. 
Genom att viltanpassa skogsskötseln kan såväl fodermängden som den biologiska mångfalden öka och samtidigt kan betesskadorna minska. Det kan exempelvis handla om hur man röjer, gallrar och avverkar i sin skog.

Att kunna bedriva ett hållbart, balanserat viltbruk där man som skogsägare både kan glädja sig åt god avkastning och varierad jaktupplevelse är fullt möjligt. Älgens betestryck i sydsvenska tallungskogar är ett allvarligt problem på vissa ställen. Men det finns sätt att styra älgen till andra fodertillgångar. Ett av de till synes enklaste sätten är att planera för viltfoder i röjning, gallring och slutavverkning.

Kontakta oss för hjälp med viltanpassad skogsskötsel!

Annette Petersson