Rotröta orsakad av rotticka förekommer i de flesta bestånd. Omfattningen och skadan beror på en mängd faktorer, och skyddsbehandling av stubbar minskar skadeverkningarna.

På granens bästa ståndorter i landets södra delar orsakar rottickan mycket av rotrötan hos gran. Rötan är till typen en fläckröta som hör till vitrötearterna. Rotrötan i tallbestånd orsakas av en skild typ av rotticka och den yttrar sig som kådflöde och röta i tallens rötter. Till friska skogar sprids rottickan med sporer via luften och den huvudsakliga inkörsporten är färska stubbar.

Rötan orsakar att veden bryts ned, vilket i sin tur gör att virket inte kan bli timmer, utan omklassas till massaved, barrmassaved eller brännved. Detta innebär en minskning av värdet på virket. Rötan innebär även en minskad tillväxt i skogen. 

En rätt utförd stubbehandling minskar spridningen av rotröteskador i våra skogar

Vid stubbehandling behandlas granens eller tallens färska stubbyta med ett biologiskt bekämpningsmedel som hindrar rottickans sporer att infektera stubben. Det räcker med att behandla stubbytan, för den infektion som kommer via stubbens sidor och rötterna är obetydlig i jämförelse med stubbytan.

Stubbehandling skyddar friska bestånd 
I bestånd som angripits av rotröta hindrar stubbehandlingen rötan från att spridas till friska träd.

Vi rekommenderar alltid stubbehandling i samband med gallring och slutavverkning när dygnsmedeltemperaturen överstiger +5 grader.